پنج سریال برتر اخیر شبکه BBC two

S05E06فصل 5 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2019)

Peaky Blinders

S04E06فصل 4 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2017)

Peaky Blinders

S03E06فصل 3 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2016)

Peaky Blinders

S02E06فصل 2 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2016)

Peaky Blinders

S01E06فصل 1 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2014)

Peaky Blinders

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین پادشاهی

(محصول 2018)

The Last Kingdom

S02E08فصل 2 قسمت 8

آخرین پادشاهی

(محصول 2017)

The Last Kingdom

S01E08فصل 1 قسمت 8

آخرین پادشاهی

(محصول 2015)

The Last Kingdom

ذخیره در...