پنج سریال برتر اخیر در ژانر جنگی

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2018)

The Last Ship

S0فصل 1E0قسمت 24فصل فصل 1 قسمت قسمت 24

آقای آفتاب

(محصول 2018)

Mr. Sunshine

S0فصل 5E0قسمت 20فصل فصل 5 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2017)

Vikings

S0فصل 4E0قسمت 20فصل فصل 4 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2016)

Vikings

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

وایکینگ

(محصول 2015)

Vikings

S0فصل 4E0قسمت 10فصل فصل 4 قسمت قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2017)

The Last Ship

S0فصل 3E0قسمت 13فصل فصل 3 قسمت قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2016)

The Last Ship

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2015)

The Last Ship

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2014)

The Last Ship

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

جوخه برادران

(محصول 2001)

Band of Brothers

S0فصل 1E0قسمت 9فصل فصل 1 قسمت قسمت 9

وایکینگ ها

(محصول 2013)

Vikings

افزودن به آرشیو