بعد از رفع مشکل در صورت نیاز از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا لینکی که مشکل دارد را در فیلد بالا کپی کنید.

لطفا حدود مورد را در دقیقه و ساعتی که رخ داده است ذکر کنید. مثال : 01:22 . برای هر ویدیو امکان ثبت 3 زمان وجود دارد ، در صورتیکه زمان به درستی ذکر نشود، فیلم بررسی نخواهد شد.

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

لطفا هر موردی که میتواند به ما کمک کند را ذکر کنید.

افزودن به آرشیو